Actueel

LNAZ werkt graag mee aan verdere ontwikkeling ZN visie

18 februari 2013
LNAZ werkt graag mee aan verdere ontwikkeling ZN visie
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg waardeert het initiatief van Zorgverzekeraars Nederland om vanuit haar rol verantwoordelijkheid te willen nemen om iedere patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden. Het LNAZ onderschrijft het belang van kwaliteit, transparantie en doelmatigheid van acute zorg.

De elf acute zorgnetwerken (voorheen traumacentra) worden gezien als spil voor passende, complexe spoedeisende hulp in de regio. Zorgverzekeraars zien zorginkoop als belangrijk element om veranderingen in de complexe spoedeisende hulp te organiseren en willen daarbij een centrale rol vervullen. Het LNAZ ziet een prominente rol voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) bij de doorontwikkeling van de visie naar concrete projectplannen voor de regio’s en de geleidelijke invoering in de praktijk en wil de expertise binnen het ROAZ aanwenden om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de visie van ZN.


Bredere kijk op toegankelijkheid van zorg

ZN stelt dat concentratie van complexe spoedeisende zorg en spoedeisende basiszorg dichtbij burgers de kwaliteit van spoedzorg verbetert. Het LNAZ is van mening dat volume een belangrijke indicator is voor kwaliteit, maar altijd in samenhang bezien moet worden met toegankelijkheid en de samenwerking met andere ketenpartners zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis. Ketenpartners moeten in kunnen spelen op de veranderende patiëntenstromen om chaos te voorkomen. Daarnaast moet ook oog zijn voor de kosten en uitvoerbaarheid van een nieuwe inrichting van spoedzorg. Omdat de visie naast ziekenhuizen, ook de overige partners in de zorgketen, zoals huisartsenposten en ambulancezorg, en niet te vergeten de patiënten aangaat is de samenwerking met het ROAZ van groot belang.


Aansluiten bij bestaande veldnormen en projecten

De uitkomst van zorg wordt niet alleen door de kwaliteit van het proces binnen het ziekenhuis bepaald, maar juist door de kwaliteit van de totale acute zorgketen. Het LNAZ ontwikkelt daarom momenteel kwaliteitsindicatoren samen met het NIVEL, ARGO en professionals uit het veld en de wetenschappelijke verenigingen. Dit instrument maakt de kwaliteit van de hele zorgketen inzichtelijk en is daarmee een goede aanvulling op het ZN-rapport.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer