Actueel

Vernieuwde Inzet- en cancelcriteria MMT

11 juli 2013
Vernieuwde Inzet- en cancelcriteria MMT
Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben gezamenlijk een set inzet-en cancelcriteria voor het Mobiel Medisch Team (MMT) vastgesteld en beschikbaar gesteld. De nieuwe inzetcriteria moeten bijdragen tot een uniforme inzet van MMT’s, zodat voor elke patiënt met een gelijksoortige zorgvraag overal in Nederland hetzelfde besluit wordt genomen over de eventuele inzet van een MMT. De toestand van de patiënt is leidend bij het besluit tot inzet van een MMT door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

24 uurs paraatheid MMT’s aanleiding voor nieuwe inzetcriteria.

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2009 besloten om de MMT geleidelijk uit te breiden tot een volledige 7*24u paraatheid. Sinds 2011 zijn de MMT’s ook daadwerkelijk 24 uur per dag inzetbaar per helikopter. Wanneer de helikopter niet kan vliegen, verplaatst het team zich met het MMT-voertuig. VWS verzocht AZN en LNAZ om te komen tot een uniforme inzet. Hiervoor hebben AZN en LNAZ een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep met medisch managers ambulancezorg en coördinerende MMT-artsen heeft de bestaande inzetcriteria geactualiseerd en geüniformeerd. De nieuwe set is opgesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en de ervaring van de experts uit de werkgroep.

 

Toestand patiënt leidend voor besluit inzet MMT

Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe set is dat de toestand van de patiënt leidend wordt voor het al dan niet inzetten van een MMT. De omstandigheden waarin de patiënt zich bevindt, zoals aard, ongeval en locatie zijn hieraan ondergeschikt. Deze benadering sluit aan bij de uitvraagsystematiek van de MKA-centralist. Daarnaast is de set ook uitgebreid met cancelcriteria, zodat ook het cancelen van de MMT op duidelijke en uniforme gronden kan gebeuren.


Verantwoordelijkheidsverdeling bij inzet MMT

Bij het bieden van acute zorg vindt meestal samenwerking plaats tussen verschillende zorgverleners. Cruciale onderdelen hierbij zijn de wijze van samenwerking en de overdracht van de patiënt van de ene naar de andere zorgverlener. De samenwerking tussen RAV (met MKA en ambulanceteam) en MMT vormt hierop geen uitzondering. In de nieuwe inzet- en cancelcriteria is daarom ook de onderlinge verantwoordelijkheid tussen de betrokken hulpverleners opgenomen.


AZN en het LNAZ beschouwen de nieuwe inzet- en cancelcriteria als een belangrijk anker in de samenwerking tussen RAV en traumacentrum. De inzetcriteria maken dan ook onderdeel uit van de protocollen/richtlijnen voor ambulancezorg en MMT. Gezamenlijk gaan AZN en LNAZ de werking van de criteria evalueren en waar nodig verder ontwikkelen.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer