Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer en uitsluiting Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)


Copyright
Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van de website van het LNAZ, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het LNAZ mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.


Rechten
Hoewel aan alle pagina's van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


Aansprakelijkheid
Het LNAZ is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend hulpverlener.


Links naar websites van derden
Het feit dat de websites van derden via links op de website van het LNAZ kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het LNAZ. Het LNAZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.


Linken naar de LNAZ-website
Linken naar pagina's van de LNAZ-website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, met name de goede naam van het LNAZ daarmee niet wordt aangetast en hiermee ook geen instemming door en/of steun van het LNAZ wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de website van het LNAZ dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.lnaz.nl


Mei 2015


colofon     |     disclaimer