Actueel

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod herzien

18 maart 2024


De Leidraad wijziging acuut zorgaanbod is herzien. In de geactualiseerde ‘Leidraad wijziging aanbod acute zorg’ staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg. Deze Leidraad spreekt over ‘wijziging aanbod acute zorg’, hiermee wordt bedoeld het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten van acute zorg op een bepaalde locatie zoals beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)[1] en de bijbehorende ministeriële regeling (MinREG)[2]. De vorige herziening van de Leidraad (januari 2022) sloot aan op de inwerkingtreding van de AMvB per januari 2022. Op basis van opgedane praktijkervaringen, het Integraal Zorgakkoord en diverse aangenomen moties in de Tweede Kamer heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de Leidraad herijkt. 

De Leidraad biedt naast de stappen die doorlopen dienen te worden bij een voornemen tot wijziging aanbod acute zorg, een uitgebreidere toelichting op handvatten en uitgangspunten voor interpretatie van de beschreven wettelijke kaders. Gegeven de verplichtingen uit de AMvB en ministeriële regeling  moet altijd rekening worden gehouden met proportionaliteit om te bepalen welke stappen door de zorgaanbieder en in de regio doorlopen moeten worden bij wijziging van het aanbod acute zorg. De Leidraad is te gebruiken als handleiding.


Voor de Leidraad kunt u hier klikken.


[1] Uitvoeringsbesluit Wkkgz Staatsblad 2021, 291 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

[2] Uitvoeringsregeling Wkkgz Staatscourant 2021, 41958 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer