Actueel

SEH-stops in kwartaal 1 van 2023

15 juni 2023
Het LNAZ deelt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) één keer per kwartaal informatie over de SEH-stops t.a.v. de toegankelijkheid van de spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland. Er wordt informatie gedeeld over het aantal SEH-stops en de totale duur van de SEH-stops per regio. Het LNAZ is voornemens om in de toekomst meer informatie omtrent de beschikbaarheid van capaciteit en de druk op de acute zorgketen te gaan delen. Het presenteren van de SEH-stops is een eerste aanzet in deze informatievoorziening. 

Inzicht in beschikbaarheid en monitoring van drukte in de acute keten 

Het bieden van inzicht in de beschikbaarheid van capaciteit en het monitoren van drukte in de acute zorgketen is onderdeel van de regionale coördinatiefunctie. Zo kan worden bijgedragen aan het borgen van de toegankelijkheid van zorg.  

 

Veel ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om elkaar en de meldkamers ambulancezorg ‘realtime’ inzicht te geven in de beschikbaarheid van de SEH’s. Bij oplopende druk of volledige bezetting kunnen zij tijdelijk een ‘stop’ (ook wel ‘bypass’ genoemd) afkondigen. Zo’n SEH-stop is het signaal voor ambulances dat zij – als dit kan – beter kunnen uitwijken naar een andere SEH. Dat leidt ertoe dat de (over)volle SEH tijdelijk wordt ontzien, de patiënt op een andere SEH eerder geholpen kan worden en het ambulanceteam eerder inzetbaar is voor een volgende oproep. 

 

Een SEH-stop betekent echter niet dat patiënten met een levensbedreigende acute zorgvraag geweigerd worden. Deze patiënten worden altijd gebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar deze passende zorg verleend kan worden, ook als dat ziekenhuis een ‘SEH-stop’ heeft afgekondigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de SEH’s van level-1 traumacentra. Zij blijven altijd toegankelijk voor de opvang van ernstig gewonde patiënten. 

 

Een groot of toenemend aantal ‘SEH-stops’ kan ten onrechte worden opgevat als een toenemend probleem in de toegankelijkheid tot SEH-zorg. Dit is niet altijd en overal het geval. Het geeft wel aan dat er vaker een (korte) disbalans is tussen vraag en aanbod op een SEH, bijvoorbeeld als gevolg van piekdrukte. Voor goede duiding van het aantal ‘SEH-stops’ is regionale analyse van de omstandigheden noodzakelijk. De rapportagefunctie in het LPZ biedt dan ook een basis voor het gesprek in de ROAZ-regio’s. Regionale samenwerking en afstemming worden daarom steeds belangrijker.  

 

Aantal en duur SEH-stops kwartaal 1 in 2023 

In Tabel 1 zijn het aantal SEH-locaties, het aantal SEH-stops en de totale duur van deze stops terug te vinden per ROAZ-regio. Verschillen in het aantal en de totale duur van deze SEH-stops komen mede doordat de ROAZ-regio's er niet hetzelfde uitzien (bijv. in aantal ziekenhuizen) en door verschillende regionale afspraken hoe SEH-stops worden ingezet. 

 

De informatie in onderstaande tabel komt grotendeels uit LPZ: in zeven ROAZ-regio’s is de SEH-module van het LPZ inmiddels in ieder ziekenhuis volledig geïmplementeerd. In twee ROAZ-regio’s, Limburg en Brabant, wordt er momenteel gewerkt aan de regionale implementatie van de SEH-module van LPZ, maar is de SEH-module van LPZ nog niet in ieder ziekenhuis (volledig) in gebruik. Voor deze regio’s is de informatie uit LPZ aangevuld met een handmatige registratie van SEH-stops waardoor het gerapporteerde aantal stops mogelijk een onderrapportage is. ROAZ-regio Euregio is voornemens om de SEH-module van LPZ te gaan implementeren. In deze regio is de afspraak dat patiënten altijd aangeboden kunnen worden op de SEH waardoor er nooit SEH-stops worden afgekondigd. Deze afspraak verandert niet bij implementatie van de SEH-module van LPZ. 

 

Tabel 1. Overzicht SEH-stops per ROAZ-regio 

ROAZ-regio* 

Aantal SEH-locaties 

Aantal SEH-stops** 

Totale duur SEH-stops (in minuten)** 

Midden 

5 

188 

25132 

Noord 

9 

402 

41737 

Noord-Holland/ 
Flevoland 

18 

315 

39357 

Oost 

6 

32 

4054 

West 

7 

137 

14655 

Zwolle 

7 

90

13221

Zuidwest 

11 

223 

31172 

Limburg 

6 

 8

 701

Brabant 

11 

4 

300 

Euregio 

3 

0 

0 

* In Nederland zijn er 10 ROAZ-regio’s (meer informatie te vinden op de “Landelijke Acute Zorgkaart”). 

**SEH-stops korter dan 10 minuten worden geëxcludeerd en SEH-stops die elkaar binnen 15 minuten opvolgen worden gezien als één stop waar de duur wordt gezien als de starttijd van de eerste stop en de stoptijd van de laatste stop. 

 

Eerdere informatiedeling januari 2023 

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het LNAZ in maart 2023 informatie gedeeld over de SEH-stops in januari 2023. De informatie die over deze stops is gedeeld, is integraal onderdeel van bovenstaand overzicht. In deze eerdere informatiedeling waren het aantal stops en de duur van de stops berekend aan de hand van de regionale definities, welke onderling licht verschilden (bijvoorbeeld afspraken over het meetellen van een korte SEH-stop). In bovenstaand overzicht wordt in elke regio dezelfde definitie gehanteerd maar blijven er regionale verschillen bestaan door o.a. redenen die hierboven ook genoemd worden. Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer