Actueel

SEH-stops in kwartaal 1 van 2024

6 mei 2024


Het LNAZ deelt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) één keer per kwartaal informatie over de SEH-stops t.a.v. de toegankelijkheid van de spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland. Er wordt informatie gedeeld over het aantal SEH-stops en de totale duur van de SEH-stops per regio.


Het bieden van inzicht in de beschikbaarheid van capaciteit en het monitoren van drukte in de acute zorgketen is onderdeel van de regionale coördinatiefunctie. Zo kan worden bijgedragen aan het borgen van de toegankelijkheid van zorg.


Functie en betekenis SEH-stops


De meeste ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om elkaar en de meldkamers ambulancezorg ‘realtime’ inzicht te geven in de beschikbaarheid van de SEH’s. Bij oplopende druk of volledige bezetting kunnen zij tijdelijk een ‘stop’ (ook wel ‘bypass’ genoemd) afkondigen. Zo’n SEH-stop is het signaal voor ambulances dat zij – als dit kan – beter kunnen uitwijken naar een andere SEH. Dat leidt ertoe dat de (over)volle SEH tijdelijk wordt ontzien, de patiënt op een andere SEH eerder geholpen kan worden en het ambulanceteam eerder inzetbaar is voor een volgende oproep.


Een SEH-stop betekent echter niet dat patiënten met een levensbedreigende acute zorgvraag geweigerd worden. Deze patiënten worden altijd gebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar deze passende zorg verleend kan worden, ook als dat ziekenhuis een SEH-stop heeft afgekondigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de SEH’s van level-1 traumacentra. Zij blijven altijd toegankelijk voor de opvang van ernstig gewonde patiënten.  


Een groot of toenemend aantal SEH-stops kan ten onrechte worden opgevat als een toenemend probleem in de toegankelijkheid tot SEH-zorg. Dit is niet altijd en overal het geval. Het is bijvoorbeeld belangrijk hoezeer ambulances kunnen uitwijken naar een andere SEH in de buurt. Een groot aantal SEH-stops geeft wel aan dat er vaak een (korte) disbalans is tussen vraag en aanbod op een SEH, bijvoorbeeld als gevolg van piekdrukte. Voor goede duiding van het aantal SEH-stops is regionale analyse van de omstandigheden noodzakelijk. De rapportagefunctie in het LPZ biedt dan ook een basis voor het gesprek in de ROAZ-regio’s. Regionale samenwerking en afstemming worden steeds belangrijker.


Deze rapportage


In Nederland zijn er 10 ROAZ-regio’s (meer informatie is te vinden op de Landelijke Acute Zorgkaart). In Tabel 1 zijn het aantal SEH-locaties, het aantal SEH-stops en de totale duur van deze stops terug te vinden per ROAZ-regio in kwartaal 1 van 2024. In Tabel 2 en Tabel 3 wordt de historische data van het afgelopen jaar weergegeven. Verschillen in het aantal en de totale duur van deze SEH-stops komen mede doordat de ROAZ-regio's er niet hetzelfde uitzien (bijv. in aantal ziekenhuizen) en door verschillende regionale afspraken hoe SEH-stops worden ingezet. In Euregio is de afspraak gemaakt om nooit een SEH-stop af te kondigen.


De informatie in onderstaande tabel komt uit LPZ met uitzondering van een aantal stops in Brabant en Limburg.


Tabel 1. Overzicht SEH-stops per ROAZ-regio in kwartaal 1 van 2024

ROAZ-regio

Aantal SEH-locaties

(peildatum 30 juni

2023)

Aantal SEH-stops  

Totale duur SEH-stops (in minuten) 

Brabant  

11  

16*

2190*

Limburg  

6

15*

1759*

Midden  

5  

154

22890

Noord  

9  

524

58041

Noord-Holland/Flevoland  

17 

425

51736

Oost  

6  

30

3948

West  

7  

83

6967

Zuidwest  

11  

325

41271

Zwolle  

7  

72

8923

Euregio  

3  

0

0

* Deze SEH-stops zijn niet allemaal uit LPZ afkomstig
Tabel 2. Overzicht aantal SEH-stops per ROAZ-regio

 van 2023-Q2 t/m 2024-Q1

ROAZ-regio  

2023-Q2 

2023-Q3

2023-Q4

2024-Q1

Brabant  

8*

5*

16*

Limburg  

3

10*

15*

Midden  

184 

116

182

154

Noord  

307 

337

523

524

Noord-Holland/Flevoland  

334 

228

383

425

Oost

33 

31

24

30

West  

105 

79

92

83

Zuidwest  

196 

156

333

325

Zwolle  

75 

66

90

72

Euregio  

0

0  

0

* Deze SEH-stops zijn niet allemaal uit LPZ afkomstig

 

 

 

Tabel 3. Overzicht totale duur SEH-stops (in minuten) per ROAZ-regio

 van 2023-Q2 t/m 2024-Q1

ROAZ-regio

2023-Q2 

2023-Q3

2023-Q4

2024-Q1

Brabant  

60 

1785*

360*

2190*

Limburg  

518 

196

934*

1759*

Midden  

22860 

14219

23395

22890

Noord  

31332 

33149

53927

58041

Noord-Holland/Flevoland  

41377 

26525

48221

51736

Oost  

3532 

4081

2493

3948

West  

11958 

6759

8636

6967

Zuidwest  

24030 

19184

44226

41271

Zwolle  

9125 

7429

10986

8923

Euregio  

0

0

0

* Deze SEH-stops zijn niet allemaal uit LPZ afkomstigTerug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer