Actueel

SEH-stops in kwartaal 2 van 2023

23 augustus 2023
Het LNAZ deelt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) één keer per kwartaal informatie over de SEH-stops t.a.v. de toegankelijkheid van de spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland. Er wordt informatie gedeeld over het aantal SEH-stops en de totale duur van de SEH-stops per regio. Het LNAZ is voornemens om in de toekomst meer informatie omtrent de beschikbaarheid van capaciteit en de druk op de acute zorgketen te gaan delen. Het presenteren van de SEH-stops is een eerste aanzet in deze informatievoorziening. 

Inzicht in beschikbaarheid en monitoring van drukte in de acute keten 

Het bieden van inzicht in de beschikbaarheid van capaciteit en het monitoren van drukte in de acute zorgketen is onderdeel van de regionale coördinatiefunctie. Zo kan worden bijgedragen aan het borgen van de toegankelijkheid van zorg.   

 

Veel ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om elkaar en de meldkamers ambulancezorg ‘realtime’ inzicht te geven in de beschikbaarheid van de SEH’s. Bij oplopende druk of volledige bezetting kunnen zij tijdelijk een ‘stop’ (ook wel ‘bypass’ genoemd) afkondigen. Zo’n SEH-stop is het signaal voor ambulances dat zij – als dit kan – beter kunnen uitwijken naar een andere SEH. Dat leidt ertoe dat de (over)volle SEH tijdelijk wordt ontzien, de patiënt op een andere SEH eerder geholpen kan worden en het ambulanceteam eerder inzetbaar is voor een volgende oproep.  

 

Een SEH-stop betekent echter niet dat patiënten met een levensbedreigende acute zorgvraag geweigerd worden. Deze patiënten worden altijd gebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar deze passende zorg verleend kan worden, ook als dat ziekenhuis een ‘SEH-stop’ heeft afgekondigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de SEH’s van level-1 traumacentra. Zij blijven altijd toegankelijk voor de opvang van ernstig gewonde patiënten.  

 

Een groot of toenemend aantal ‘SEH-stops’ kan ten onrechte worden opgevat als een toenemend probleem in de toegankelijkheid tot SEH-zorg. Dit is niet altijd en overal het geval. Het geeft wel aan dat er vaker een (korte) disbalans is tussen vraag en aanbod op een SEH, bijvoorbeeld als gevolg van piekdrukte. Voor goede duiding van het aantal ‘SEH-stops’ is regionale analyse van de omstandigheden noodzakelijk. De rapportagefunctie in het LPZ biedt dan ook een basis voor het gesprek in de ROAZ-regio’s. Regionale samenwerking en afstemming worden daarom steeds belangrijker.   

 

Aantal en duur SEH-stops kwartaal 2 in 2023 

In Tabel 1 zijn het aantal SEH-locaties, het aantal SEH-stops en de totale duur van deze stops terug te vinden per ROAZ-regio. Verschillen in het aantal en de totale duur van deze SEH-stops komen mede doordat de ROAZ-regio's er niet hetzelfde uitzien (bijv. in aantal ziekenhuizen) en door verschillende regionale afspraken hoe SEH-stops worden ingezet.  

 

De informatie in onderstaande tabel komt grotendeels uit LPZ: in kwartaal 2 is er in acht ROAZ-regio’s de SEH-module van het LPZ in ieder ziekenhuis volledig geïmplementeerd. In ROAZ-regio Brabant wordt er momenteel gewerkt aan de regionale implementatie van de SEH-module van LPZ, maar is de SEH-module van LPZ nog niet in ieder ziekenhuis (volledig) in gebruik. In Brabant is afgesproken dat SEH-stops alleen worden afgekondigd bij calamiteiten, tevens zijn er regionale afspraken gemaakt over de werkwijze en communicatie wanneer een SEH-stop zich voordoet. ROAZ-regio Euregio is ook momenteel bezig om de SEH-module van LPZ te implementeren. In deze regio is de afspraak dat patiënten altijd aangeboden kunnen worden op de SEH waardoor er nooit SEH-stops worden afgekondigd. Deze afspraak verandert niet bij live gaan van de SEH-module van LPZ.  

 

Tabel 1. Overzicht SEH-stops per ROAZ-regio 

 

 

Kwartaal 1 

Kwartaal 2 

ROAZ-regio* 

Aantal SEH-locaties (peildatum 30 juni 2023) 

Aantal SEH-stops** 

Totale duur SEH-stops (in minuten)** 

Aantal SEH-stops** 

Totale duur SEH-stops** 

Midden 

5  

188  

25132  

184 

22860 

Noord 

9  

402  

41737  

307 

31332 

Noord-Holland/ 
Flevoland 

17 

315  

39357  

334 

41377 

Oost 

6  

32  

4054  

33 

3532 

West 

7  

137  

14655  

105 

11958 

Zwolle 

7  

90 

13221 

75 

9125 

Zuidwest 

11  

223  

31172  

196 

24030 

Limburg 

6  

 8 

 701 

4 

518 

Brabant 

11  

4  

300  

1 

60 

Euregio 

3  

0  

0  

0 

0 

* In Nederland zijn er 10 ROAZ-regio’s (meer informatie is te vinden op de “Landelijke Acute Zorgkaart”). 

**SEH-stops korter dan 10 minuten worden geëxcludeerd en SEH-stops die elkaar binnen 15 minuten opvolgen worden gezien als één stop waar de duur wordt gezien als de starttijd van de eerste stop en de stoptijd van de laatste stop. Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer