Actueel

SEH-stops in kwartaal 3 van 2023

27 november 2023
Het LNAZ deelt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) één keer per kwartaal informatie over de SEH-stops t.a.v. de toegankelijkheid van de spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland. Er wordt informatie gedeeld over het aantal SEH-stops en de totale duur van de SEH-stops per regio. Het LNAZ is voornemens om in de toekomst meer informatie omtrent de beschikbaarheid van capaciteit en de druk op de acute zorgketen te gaan delen. Het presenteren van de SEH-stops is een eerste aanzet in deze informatievoorziening.

Inzicht in beschikbaarheid en monitoring van drukte in de acute keten
Het bieden van inzicht in de beschikbaarheid van capaciteit en het monitoren van drukte in de acute zorgketen is onderdeel van de regionale coördinatiefunctie. Zo kan worden bijgedragen aan het borgen van de toegankelijkheid van zorg. 
Veel ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om elkaar en de meldkamers ambulancezorg ‘realtime’ inzicht te geven in de beschikbaarheid van de SEH’s. Bij oplopende druk of volledige bezetting kunnen zij tijdelijk een ‘stop’ (ook wel ‘bypass’ genoemd) afkondigen. Zo’n SEH-stop is het signaal voor ambulances dat zij – als dit kan – beter kunnen uitwijken naar een andere SEH. Dat leidt ertoe dat de (over)volle SEH tijdelijk wordt ontzien, de patiënt op een andere SEH eerder geholpen kan worden en het ambulanceteam eerder inzetbaar is voor een volgende oproep. 
Een SEH-stop betekent echter niet dat patiënten met een levensbedreigende acute zorgvraag geweigerd worden. Deze patiënten worden altijd gebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar deze passende zorg verleend kan worden, ook als dat ziekenhuis een ‘SEH-stop’ heeft afgekondigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de SEH’s van level-1 traumacentra. Zij blijven altijd toegankelijk voor de opvang van ernstig gewonde patiënten.
Een groot of toenemend aantal ‘SEH-stops’ kan ten onrechte worden opgevat als een toenemend probleem in de toegankelijkheid tot SEH-zorg. Dit is niet altijd en overal het geval. Het geeft wel aan dat er vaker een (korte) disbalans is tussen vraag en aanbod op een SEH, bijvoorbeeld als gevolg van piekdrukte. Voor goede duiding van het aantal ‘SEH-stops’ is regionale analyse van de omstandigheden noodzakelijk. De rapportagefunctie in het LPZ biedt dan ook een basis voor het gesprek in de ROAZ-regio’s. Regionale samenwerking en afstemming worden daarom steeds belangrijker. 

Aantal en duur SEH-stops kwartaal 3 in 2023
In Tabel 1 zijn het aantal SEH-locaties, het aantal SEH-stops en de totale duur van deze stops terug te vinden per ROAZ-regio. Verschillen in het aantal en de totale duur van deze SEH-stops komen mede doordat de ROAZ-regio's er niet hetzelfde uitzien (bijv. in aantal ziekenhuizen) en door verschillende regionale afspraken hoe SEH-stops worden ingezet.
De informatie in onderstaande tabel komt grotendeels uit LPZ: in kwartaal 3 is er in acht ROAZ-regio’s de SEH-module van het LPZ in ieder ziekenhuis volledig geïmplementeerd. In ROAZ-regio Brabant wordt er momenteel gewerkt aan de regionale implementatie van de SEH-module van LPZ, maar is de SEH-module van LPZ nog niet in ieder ziekenhuis (volledig) in gebruik. In Brabant is afgesproken dat SEH-stops alleen worden afgekondigd bij calamiteiten, tevens zijn er regionale afspraken gemaakt over de werkwijze en communicatie wanneer een SEH-stop zich voordoet. ROAZ-regio Euregio is ook momenteel bezig om de SEH-module van LPZ te implementeren. In deze regio is de afspraak dat patiënten altijd aangeboden kunnen worden op de SEH waardoor er nooit SEH-stops worden afgekondigd. Deze afspraak verandert niet bij live gaan van de SEH-module van LPZ. 
 
Tabel 1. Overzicht SEH-stops per ROAZ-regio  
    Kwartaal 1  Kwartaal 2  Kwartaal 3 
ROAZ-regio*    Aantal SEH-locaties  (peildatum 30 juni 2023)   Aantal SEH-stops**    Totale duur SEH-stops (in minuten)**    Aantal SEH-stops**  Totale duur SEH-stops**  Aantal SEH-stops  Totale duur SEH-stops 
Midden    5    188    25132    184   22860   116  14219 
Noord    9    402    41737    307   31332   337  33149 
Noord-Holland/   
Flevoland   
17   315    39357    334   41377   228  26525 
Oost    6    32    4054    33   3532   31  4081 
West    7    137    14655    105   11958   79  6759 
Zwolle    7    90   13221   75   9125   66  7429 
Zuidwest    11    223    31172    196   24030   156  19184 
Limburg    6     8    701   4   518   3  196 
Brabant    11    4    300    1   60   8***  1785*** 
Euregio    3    0    0    0   0   0  0 
  * In Nederland zijn er 10 ROAZ-regio’s (meer informatie is te vinden op de “Landelijke Acute Zorgkaart”).    **SEH-stops korter dan 10 minuten worden geëxcludeerd en SEH-stops die elkaar binnen 15 minuten opvolgen worden gezien als één stop waar de duur wordt gezien als de starttijd van de eerste stop en de stoptijd van de laatste stop.    *** SEH-stops uit Brabant uit kwartaal 3 zijn niet allemaal uit LPZ afkomstig   Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer