LNAZ

Gremia

Landelijke Beraadsgroep Traumachirurgen
De Beraadsgroep bestaat uit traumachirurgen van de elf traumacentra/acute zorgnetwerken. Zij adviseren de ALV op het medisch inhoudelijk terrein van de traumazorg. Actuele onderwerpen zijn het kwaliteitssysteem van de traumacentra (zoals visitatie-systematiek), de levelindeling van de traumacentra, protocolontwikkeling, het traumaregistratiesysteem en de ontwikkeling van kenniscentra.

Bestuurscommissie Landelijke Traumaregistratie
De Bestuurscommissie Landelijke Traumaregistratie is verantwoordelijk voor aansturing en continuïteit van de landelijke traumaregistratie. De Bestuurscommissie bewaakt en stimuleert de voortgang en kwaliteit van de traumaregistratie zodat de data gebruikt kunnen worden voor onderzoek. De commissie krijgt hierbij advies van een Wetenschappelijke Adviesraad. De Bestuurscommissie rapporteert aan de ALV over de voortgang van de traumaregistratie in de regio’s, de uitkomsten van de rapportages en de voortgang van de jaarlijkse doelstellingen.

Wetenschappelijke adviesraad
De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert de Bestuurscommissie LTR. De WAR bestaat uit experts op het gebied van trauma en registratie.

Gebruikersplatform LTR
Het Gebruikersplatform LTR bestaat uit datamanagers van de elf traumacentra/acute zorgnetwerken. Zij adviseren over het gebruik en de toepassing van de LTR.

Landelijke Stuurgroep Helivoorzieningen
De Landelijke Stuurgroep Helivoorzieningen (LSHV) bestaat uit vertegenwoordigers van de vier traumacentra met een paraat Mobiel Medisch Team met een traumahelikopter. De stuurgroep stemt het beleid af voor uniforme wijze van inzetten van de traumahelikopters. De LSHV adviseert daarnaast het dagelijks bestuur en de ALV hierover.

Platform Acute Zorg
Vanuit het Platform Acute Zorg ondersteunen de ROAZ-coördinatoren de acute zorgnetwerken bij het behalen van de taakstelling van het ROAZ. Doel is kennisuitwisseling en afstemming over de kwaliteit en bewaking van de acute zorgketens, daarbij is het zaak de regionale en landelijke ketenzorg eenduidig te borgen. 

Programmaraad Crisisbeheersing en OTO
De Programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de convenantpartners van het OTO-project. Zij stemmen het landelijk OTO beleid met elkaar af.

Platform Crisisbeheersing en OTO
Het Platform bestaat uit de OTO-coördinatoren van de elf traumacentra/acute zorgnetwerken, de programmamanager Crisisbeheersing en OTO. In het Platform wordt kennis en ervaring gedeeld. Het Platform adviseert over uitvoering van landelijk beleid aan de Programmaraad Crisisbeheersing en OTO.


colofon     |     disclaimer