Acute zorg

Deelnemers ROAZ

Initiators van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn de elf ziekenhuizen met een traumacentrum functie. In elk ROAZ zijn de ziekenhuizen, de ambulancezorg, huisartsen(posten), verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD uit die regio vertegenwoordigd. In een aantal ROAZ regio's nemen ook zorgverzekeraars structureel deel aan dit overleg. Zij hebben een rol als het gaat om specifieke thema's als acute basiszorg en concentratie en spreiding van acute zorg. 


Focusgroepen

Om de taken van het ROAZ uit te voeren zijn landelijk vijf ziektebeelden benoemd:

  • acute obstetrie (verloskunde);
  • acute psychiatrie;
  • myocard infarct (hartaanval);
  • cerebrovasculair accident (CVA oftewel beroerte);
  • acute heuptrauma's.

In elke regio is per ziektebeeld een werkgroep (focusgroep of anders genaamd) ingesteld met professionals uit de betrokken instellingen. Rondom deze vijf ziektebeelden wordt de acute zorgketen op operationeel niveau in kaart gebracht. Na een analyse wordt vastgesteld welke verbetermogelijkheden er aanwezig zijn. Vervolgens wordt samen aan verbetertrajecten gewerkt om de acute zorgketens verder te stroomlijnen. 


Coördinator

Elke ROAZ-regio heeft een ROAZ coördinator. Deze is de verbindende schakel tussen werkgroepen en ketenpartners van het ROAZ. Tevens neemt de ROAZ coördinator deel aan het Platform Acute Zorg waar op landelijk niveau afstemming tussen de regio's en landelijke werkgroepen plaatsvindt. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het ROAZ, neem dan contact op met de ROAZ-coördinator van het regionale netwerk acute zorg.


 


colofon     |     disclaimer