Acute zorg

Taken ROAZ


Het ROAZ maakt afspraken met de zorgaanbieders over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg.


Per 1 januari 2022 is de algemene maatregel van bestuur acute zorg en de bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. De AMvB is onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zorgaanbieders wordt gevraagd om vooruitlopend op de inwerkingtreding alvast te handelen in de geest van deze regelgeving.  


Met de inwerkingtreding van de AMvB acute zorg worden de taken van het ROAZ uitgebreid:

  • De samenstelling van het ROAZ wordt uitgebreid en de positie van het ROAZ wordt versterkt.
  • Duidelijke verplichting voor zorgaanbieders tot het borgen van de beschikbaarheid van acute zorg in de regio.
  • Verbreden van de scope van een overleg over acute zorg in enge zin, naar een overleg dat ook betrekking heeft op de in-, door- en uitstroom van acute zorg.
  • Afspraken maken over het inzicht in de specifieke competenties, expertise en faciliteren van de verschillende zorgaanbieders in de regio.
  • Afspraken maken over het delen van informatie over de actueel beschikbare capaciteit aan acute zorg en intensive care bedden in de regio. Deze informatie is van belang ten behoeve van een landelijk systeem dat op ieder moment inzicht biedt in deze informatie aan degenen voor wie deze informatie relevant is.
  • Inzicht geven in opleidingsinspanningen van de zorgaanbieders in de acute zorgketen in de regio.

Er worden aanvullende eisen gesteld aan het opschorten of beëindigen van acute zorg.


In Nederland zijn er elf regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een regionaal traumacentrum, die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangewezen. Het traumacentrum heeft de regie voor het initiëren van het ROAZ.colofon     |     disclaimer