Acute zorg

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

In februari 2020 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door Zorginstituut Nederland vastgesteld. Het Kwaliteitskader is opgesteld in het belang van de patiënt en heeft als doel om de kwaliteit in de spoedzorgketen verder te verbeteren. Het is een landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling. Het Kwaliteitskader is opgesteld door 11 landelijke partijen: Ambulancezorg Nederland (AZN), Federatie van Medisch Specialisten (FMS), InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Van de landelijke partijen wordt verwacht dat zij gaan werken volgens de gemaakte afspraken.


Het kader beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Het gaat om de minimale kwaliteitseisen voor:

  • Acute huisartsenzorg
  • Ambulancezorg
  • Zorg geleverd door de mobiele medische teams (MMT)
  • Acute ziekenhuiszorg

Het kader beschrijft hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden.


Het kwaliteitskader stelt onder andere eisen aan de beschikbaarheid van menskracht en  informatieoverdracht. Dit met het doel om de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te geven. Het bevat nieuwe normen en bundelt bestaande normen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen:


  • Melding
  • Triage
  • Zorgcoördinatie
  • Diagnostiek en behandeling
  • Coördinatie en uitstroom

De komende periode zal gewerkt worden aan de implementatie van de normen uit het kader. Het kwaliteitskader moet er voor zorgen dat partijen op lokaal en regionaal niveau beter gaan samenwerken. Zo streven partijen er naar om 24/7 inzichtelijk te maken op welke SEH en in welk ziekenhuis voldoende opnamecapaciteit is en welke ziekenhuizen in de regio specifieke competenties en/of faciliteiten bieden voor bepaalde ziektebeelden.


In het implementatieplan wordt voor de nieuwe normen beschreven welke acties nodig zijn voor implementatie. 


/cms/files/kwaliteitskader_spoedzorgketen.pdf


/cms/files/implementatieplan_kwaliteitskader_spoedzorgketen.pdf


colofon     |     disclaimer