Acute zorg

Inzicht in samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens

In het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg zijn indicatorensets ontwikkeld voor inzicht in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, bij verloskunde of een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.


Instrument

Een patiënt met een acute zorgvraag wordt vaak behandeld door verschillende zorgverleners, zoals een huisarts, de ambulance en het ziekenhuis. Het handelen van deze afzonderlijke ‘ketenpartners’, hun samenwerking en onderlinge overdracht bepaalt de uiteindelijke uitkomst van die zorg. Het veld heeft behoefte om de samenwerking in én de kwaliteit van de acute zorgketen goed in beeld te brengen. Drie partijen - het project van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV en het LNAZ - hebben hiervoor een instrument ontwikkeld.


Indicatorensets

Samen met medisch professionals en andere inhoudsdeskundigen zijn indicatorensets ontwikkeld op basis van verschillende bestaande indicatoren. Voor overdrachtsmomenten waren die nog niet beschikbaar. Daar zijn voor het eerst indicatoren voor geformuleerd. Het resultaat bestaat uit sets voor drie acute zorgketens: CVA, Acute Obstetrie en Heupfractuur.


Kernachtige kwaliteitsindicatoren Acute Zorgketen

Omdat de zorgsector wordt overspoeld met indicatoren en de registratielast met regelmaat tot discussie leidt, zijn bij de ontwikkeling van het instrument strikte uitgangspunten gehanteerd. Zo was het voor de bruikbaarheid belangrijk dat de indicatorensets kernachtig zijn en aansluiten bij bestaande indicatoren van individuele beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen. Uitgangspunt was: 'niet opnieuw het wiel uitvinden als er al goede en beproefde instrumenten bestaan'.


In het veld getest

De meetbaarheid en bruikbaarheid van de sets zijn in het veld getest. Daaruit bleek dat de indicatorensets binnen de keten een beeld geven van de kwaliteit en de wijze waarop de samenwerking is geregeld. De uitkomsten geven ketenpartners handvatten om gezamenlijk de acute zorg te verbeteren. De indicatorensets zijn vooral bedoeld voor zelfevaluatie in het regionale overleg tussen ketenpartners in de acute zorg.


Landelijke kennisuitwisseling

Het instrument heeft de potentie om landelijke kennis uit te wisselen. Dit bevordert dat de patiënt met een acute zorgvraag overal de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Een gezamenlijke aanpak door ketenpartners en uniformiteit bij aanvang is hierbij essentieel.


Samen op weg naar implementatie

Een instrument is alleen van waarde als het betrouwbare informatie oplevert met aanknopingspunten voor monitoring en verbetering. Ketenpartners kunnen de ontwikkelde methode nu toepassen en op basis van de inzichten initiatieven ontplooien om de kwaliteit van de acute zorgketens voor de patiënt verder te ontwikkelen. Dit vraagt om coördinatie en samenwerking. Het LNAZ neemt daarom het initiatief om samen met betrokken koepels, wetenschappelijke verenigingen en de Acute Zorgnetwerken de vraag te beantwoorden hoe zij gezamenlijk dit instrument het meest van waarde kunnen laten zijn binnen de acute zorg.


colofon     |     disclaimer