Trauma

Traumaregistratie voor kwaliteit van zorg

De 11 aangewezen traumacentra hebben gezamenlijk de landelijke traumaregistratie (LTR) ontwikkeld met als doelstelling: het verzamelen en vastleggen van gegevens op landelijk niveau voor beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en bevordering van de traumazorg en het, onder voorwaarden, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.


Vanaf 2007 wordt een standaard set van gegevens van ongevalpatiënten die acuut zijn opgenomen voor behandeling van hun letsel, vastgelegd in de LTR. De registratie biedt inzicht in de kenmerken van patiënten en hun letsels, de gang van de patiënt door de keten, het zorggebruik en de uitkomst van zorg. Inmiddels doen alle ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp en een groot deel van de ambulancediensten mee aan de LTR. Zo worden jaarlijks gegevens van ca. 80.000 klinische ongevalpatiënten vastgelegd. 


Rapportages
De deelnemers aan de LTR hebben toegang tot online benchmarkrapportages. Ook worden jaarrapportages op regionaal en landelijk niveau uitgebracht. De meest recente versie van het landelijke rapport kunt u hier downloaden.


Verdiepende analyses en factsheets worden ook uitgebracht. De meest recente versies hiervan zijn:

Factsheet Multitrauma

Factsheet Kindertrauma

Factsheet Brandwonden

Factsheet Heupfracturen

Factsheet Ouderen


Onderzoek op de landelijke traumaregistratiedata
Ter bevordering van kennis over de kwaliteit van de traumazorg wordt wetenschappelijk onderzoek op de LTR-data verricht. De 11 traumacentra hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld. Ook zijn afspraken gemaakt onder welke voorwaarden individuele aanvragen voor LTR-analyse kunnen worden ingediend en beoordeeld. Na goedkeuring worden resultaten geaggregeerd aan de aanvrager geleverd.
Een verzoek tot analyse kan via één van de 11 traumacentra worden ingediend bij het bureau LNAZ. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met het regionale traumacentrum of met het bureau LNAZ.


Download HIER de Onderzoeksagenda Landelijke Traumaregistratie 2024-2028

Download HIER het Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van gegevens uit de LTR.

Download HIER het losse aanvraagformulier


colofon     |     disclaimer